Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWA ARDEN

Website remake v2.2
16-3-2022

1. ARTIKEL 1 – ALGEMEEN
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst, welke is tot stand gekomen tussen opdrachtgever en “Website remake”.
• De overeenkomst wordt gesloten door opdrachtgever en “Website remake” in de uitoefening van beroep of bedrijf.
• Werkzaamheden worden niet op basis van een arbeidsovereenkomst uitgevoerd, maar op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van het burgerlijk wetboek, artikel 7:400 en verder.
• Een offerte van “Website remake” is vrijblijvend en is twee maanden geldig.
• De overeenkomst tussen de opdrachtgever en “Website remake” beginnen op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk akkoord heeft gegeven op de offerte van “Website remake”.
• Indien de opdracht aan “Website remake” wordt verleend, is “Website remake” gerechtigd een andere persoon de opdracht te laten uitvoeren. Artikel 7:404 van het Burgerlijk wetboek is niet van toepassing.
• De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard of inhoud van de opdracht van opdrachtgever voortkomt dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.
• Partijen kunnen met elkaar communiceren via elektronische communicatiemiddelen. Waar gesproken wordt over schriftelijke communicatie kan dat ook via e-mail plaats vinden.

2. DE UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN

A. Algemeen

1. De door “Website remake” uit te voeren werkzaamheden worden in de offerte opgenomen.
2. “Website remake” zal zich inspannen de werkzaamheden uit te voeren zoals schriftelijk is vastgelegd is en met de opdrachtgever is overeengekomen.
Opdrachtgever is gerechtigd om instructies te geven over de werkzaamheden, maar dit laat onverhinderd dat “Website remake” vrij is om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren.
3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan “Website remake” de uitvoering van werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen tot opdrachtgever de werkzaamheden van de daaraan voorgaande fase schriftelijk heeft geaccordeerd en betaald.
4. “Website remake” is om voor de uitvoering van (delen van) de opdracht gerechtigd derden in te schakelen.
5. Enkel wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, zijn termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond op te vatten als fatale termijnen. De overeenkomst kan niet wegens termijnoverschrijding door opdrachtgever worden ontbonden. “Website remake” is niet schadeplichtig wegens termijnoverschrijding.
6. “Website remake” behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten die zij gebruikt (heeft) dan wel ontwikkelt of ontwikkeld heeft in het kader van de uitvoering van de opdracht.
7. De op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties die door “Website remake” verricht dienen te worden, die buiten de inhoud of grootte van de overeenkomst vallen, worden door de opdrachtgever aan “Website remake” vergoed volgens de gangbare tarieven van “Website remake”.
8. Opdrachtgever accepteert dat door werkzaamheden of prestaties zoals bedoeld in het vorige lid het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van afgeronde werkzaamheden kan worden beïnvloed.
9. Bij installatie of in geval van onderhoud is “Website remake” gerechtigd bepaalde onderdelen van de website (tijdelijk) buiten werking te zetten. “Website remake” zal zich inspannen dit zo kort mogelijk te houden en kan door opdrachtgever niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade van opdrachtgever.
10. “Website remake” spant zich in om de website toegankelijk en beschikbaar te houden, maar kan niet aansprakelijk gehouden worden als de website op enig moment niet beschikbaar is tenzij opdrachtgever kan laten zien dat dit te wijten is aan “Website remake”.

B. Ontwerpen en bouwen van een website

1. Opdrachtgever staat er voor in dat hij beschikt over alle noodzakelijke licenties van aangeleverde materialen (intellectueel eigendom) bestemd voor de het uitwerken van de website.
2. “Website remake” heeft het recht om gebruik te maken van door opdrachtgever aangeleverde afbeeldingen en teksten. Opdrachtgever vrijwaart “Website remake” voor aanspraken van derden ter zake.
3. “Website remake” zal gebruik maken van software, componenten en templates van derden, inclusief open source software, bij de ontplooiing van een website.
4. Na oplevering van de ontwikkelde website ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij de opdrachtgever.
“Website remake” zal opdrachtgever voldoende informeren over de van toepassing van de licentievoorwaarden.
5. Opdrachtgever vrijwaart “Website remake” voor aanspraken van derden dat geleverde website inbreuk maakt op een recht van intellectueel eigendom (zoals octrooien, auteursrechten en dergelijke), tenzij opdrachtgever kan aantonen dat “Website remake” kennis had of had moeten hebben van de inbreuk bij de betreffende website en “Website remake” daarvoor niet gewaarschuwd heeft. “Website remake” heeft geen onderzoekplicht op dit gebied voor door opdrachtgever aan “Website remake” verstrekte bronmaterialen.
6. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na afronding van de opdracht en oplevering van de website, schriftelijk aan “Website remake” te worden gemeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
7. Inclusief 2 correctie rondes. Als we voor je gaan bouwen ontvang je een URL zodat je tijdens het bouwproces kunt bijsturen waar dat nodig is. Correcties op het webdesign (als het design af is) mogen worden doorgegeven per mail naar info@websiteremake.nl. Vermeld hierin om welke pagina het gaat en welke tekst of afbeelding er precies aangepast moet worden. Wees zo volledig en duidelijk mogelijk. Heb je na de twee correctie rondes nog wijzigingen? Dan brengen wij voor elke nieuwe correctie ronde een bedrag van € 75,- exclusief btw in rekening.

8. “Website remake” zal de website opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik. Opdrachtgever dient vervolgens binnen tien werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Indien opdrachtgever nadien nog wijzigingen of toevoegingen wenst kan dit als meerwerk dat tegen uurtarief in rekening wordt gebracht of sluiten partijen daarover een aparte overeenkomst.

C. Onderhoud aan een website
1. Om de veiligheid van de website zo veel mogelijk te waarborgen dienen alle updates aan software en plug-ins te worden uitgevoerd zo spoedig mogelijk na een release.

2. Opdrachtgever zal op verzoek van “Website remake” alle benodigde toegang verlenen tot betrokken computersystemen om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken.

3. “Website remake” biedt opdrachtgever de mogelijkheid onderhoud bedoeld onder punt 1 aan de website te regelen in een onderhoudsabonnement.

4. Bij een onderhoudsabonnement wordt het onderhouden van de software van de website uitgevoerd door “Website remake”. Dit omvat onder meer het updaten van WordPress, geïnstalleerde plug-ins. Ook worden wijzigingen in de software aangebracht als voortschrijdend inzicht over de veiligheid deze noodzakelijk maken. Indien deze wijzigingen het onderhoudsabonnement overtreffen, zal “Website remake” dit na overleg met opdrachtgever uitvoeren als meerwerk.

5. “Website remake” is bij onderhoud tevens afhankelijk van leverancier(s) en derden. “Website remake” is gerechtigd bepaalde updates of plug-ins niet te installeren als naar het oordeel van “Website remake” dit een juiste werking van de software niet ten goede komt.

6. Het onderhoudsabonnement kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd aan het einde van de overeengekomen contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van dertig dagen.

7. Mocht de opdrachtgever met “Website remake” afspreken dat opdrachtgever de software zelf onderhoudt, dan is opdrachtgever verantwoordelijk om de software en geïnstalleerde plug-ins te updaten zodra er een nieuwe versie uit komt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle mogelijke gevolgen van het zelf updaten. Eventuele problemen voortkomend uit dit updaten zal “Website remake” proberen op te lossen tegen geldend uurtarief.

8. Als voor het gebruik van de software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal “Website remake” deze licenties aanschaffen en direct doorleveren aan opdrachtgever. Opdrachtgever zal zorg dragen dat de voorwaarden uit deze licentie stipt worden na geleverd. Opdrachtgever vrijwaart “Website remake” voor aanspraken van derden betreffende de inachtneming van deze bepalingen uit deze licentie. Wanneer er sprake is van jaarlijkse verplichte verlenging van licenties zal “Website remake” deze aan de opdrachtgever doorberekenen.
9. “Website remake” zal haar uiterste beste doen om door opdrachtgever gewenste veranderingen na de oplevering toe te voegen aan de website. Indien naar het oordeel van “Website remake” een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal “Website remake” dit schriftelijk melden aan de opdrachtgever. Als de opdrachtgever toch staat op de verandering, zal “Website remake” deze doorvoeren, op eigen risico van opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor “Website remake”. Deze veranderingen of reparaties aan de website worden uitgevoerd door “Website remake” tegen geldend uurtarief.

10. Indien opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de website wenst door te voeren, of dit door een derde wil laten uitvoeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan “Website remake” heeft gemeld en “Website remake” deze schriftelijk heeft geaccordeerd. “Website remake” kan aan deze accordering voorwaarden verbinden.

11. Als “Website remake” en opdrachtgever hebben afgesproken dat “Website remake” ook het inhoudelijke onderhoud aan de website uitvoert, zal “Website remake” zich inspannen deze acties zorgvuldig uit te voeren. “Website remake” kan echter nooit verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele gemaakte fouten en daaruit voortvloeiende schade.

12. “Website remake” zal zich haar uiterste best doen om de kennis omtrent de software op peil te houden. Als van toepassing zal “Website remake” advies uitbrengen aan opdrachtgever.

D. Webhosting

1. De hosting die “Website remake” biedt bestaat onder meer uit het ter beschikking stellen van een bepaalde hoeveelheid schijfruimte, hulp bij het aanvragen en verlenen van domeinnamen en/of het verstrekken van e-mailadressen.
2. Als de overeengekomen hoeveelheid schijfruimte wordt overschreden is “Website remake” gerechtigd opdrachtgever daarvoor een factuur te sturen.
3. De hosting van de website van opdrachtgever zal worden verzorgd door “Website remake”. Als opdrachtgever een andere hostingprovider kiest zal “Website remake” het meerwerk dat voortvloeit uit deze keuze in rekening brengen bij de opdrachtgever.
4. “Website remake” is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, datacenter, domeinnaamregistrant of anderen waarop “Website remake” geen invloed kan uitoefenen.
5. Opdrachtgever zorgt dat hij gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat gebruik ervan niet geldig jegens derden is. Opdrachtgever vrijwaart “Website remake” voor aanspraken van derden die verband houden met de domeinnaam, ook als de domeinnaam van opdrachtgever niet door “Website remake” is geregistreerd.
6. “Website remake” kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de domeinnaam.
7. Opdrachtgever gedraagt zich zorgvuldig en onthoudt zich van onrechtmatig gedrag op zijn website. Zoals bijvoorbeeld het schenden van intellectueel eigendom, het verspreiden van gegevens welke bij wet verboden zijn of het schenden van privacy van derden of ander gedrag in strijd met openbare orde en goede zeden.
8. “Website remake” kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor onrechtmatig gedrag van opdrachtgever.
9. “Website remake” kan opdrachtgever verzoeken informatie te verwijderen indien “Website remake” (de dreiging van) onrechtmatig gedrag constateert.
Opdrachtgever dient op eerste verzoek betreffende informatie geheel te verwijderen. Indien opdrachtgever in gebreke blijft is “Website remake” gerechtigd de informatie zelf weg te halen dan wel opdrachtgever de toegang tot diens website te ontzeggen en de overeenkomst te ontbinden.
10. Als “Website remake” werkzaamheden voor opdrachtgever verricht op bevel van de overheidsinstanties of i.v.m. wettelijke verplichtingen zullen deze in rekening worden gebracht tegen geldend uurtarief.
11. “Website remake” kan niet worden betrokken in geschillen tussen opdrachtgever en derden. Opdrachtgever dient “Website remake” wel van alle relevante informatie te voorzien betreffende dit geschil met derde(n).
12. “Website remake” heeft een inspanningsverbintenis met betrekking tot storingen aan de server maar garandeert geen foutloze en ongehinderde dienstverlening.
Opdrachtgever heeft zelf onderzoekplicht ter voorkoming van storingen.
13. Opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor de gegevens die worden verwerkt op de website. “Website remake” is gevrijwaard van aanspraken door derden met betrekking tot gegevens waaronder persoonsgegevens op de website van de opdrachtgever.
14. Indien opdrachtgever een website en domeinnaam wenst te verhuizen naar een andere provider dient rekening gehouden te worden met exporteren van alle bestanden, databases, e-mailadressen, etc. “Website remake” zal dan ook niet vanzelfsprekend meewerken aan de verhuizing van website en domeinnaam van opdrachtgever naar een andere provider, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
15. De overeenkomst voor de domeinnaam en hosting kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd aan het einde van de overeengekomen contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

3. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
1. Opdrachtgever zal alle medewerking bieden aan de uitvoering van de opdracht, en indien van toepassing benodigd personeel hiervoor beschikbaar houden.
2. Opdrachtgever staat ten aanzien van “Website remake” in voor de juiste, volledige en tijdige verstrekking aan “Website remake” van alle voor de opdracht benodigde gegevens, keuzes en specificaties in de door “Website remake” gewenste vorm, ook indien die van derden verkregen moeten worden.
3. Opdrachtgever is voor de in de vorige leden omschreven verplichtingen verantwoordelijk en aansprakelijk. De uit de oponthoud in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium ontstaan door het niet (tijdig en/of behoorlijk) ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden en personeel zoals omschreven in artikel 3 leden 1 en 2 zijn voor rekening van
opdrachtgever.
4. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van “Website remake”, blijft opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem genomen beslissingen omtrent de mate waarin hij zich op de door “Website remake” gegeven adviezen baseert, evenals voor het gebruik en de implementatie
daarvan.
5. Uitvoering van de overeenkomst vraagt de volgende medewerking van opdrachtgever:
• Opdrachtgever geeft gemaakte keuzes en specificaties op tijd door aan “Website remake”.
• Opdrachtgever keurt de website na oplevering op tijd (binnen de gestelde termijn van 10 werkdagen).
• Indien er voor de bouw of het onderhoud aan de website licenties van derden nodig zijn moet opdrachtgever deze zelf kopen of deze worden door “Website remake” aangeschaft voor rekening van opdrachtgever. “Website remake” wordt gevrijwaard van aanspraken van derden bij de installatie en onderhoud van betreffende software.
• Opdrachtgever onthoudt zich op diens website van illegale activiteiten of zaken in strijd met de openbare orde of goede zeden.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van een dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde website berusten uitsluitend bij “Website remake” en diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst tussen beide partijen.

Opdrachtgever zal de website niet verveelvoudigen of wijzigen of voor een ander doel gebruiken zonder dat dat vooraf schriftelijk afgesproken is.

2. Als enig recht van intellectueel eigendom op software wordt overgedragen van “Website remake” naar opdrachtgever, behoudt “Website remake” een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om de website en onderdelen daarvan te gebruiken in haar bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen.
3. “Website remake” behoudt altijd het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere opdrachtgevers te gebruiken, voor zover hierbij geen informatie van opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
4. Het is opdrachtgever niet geoorloofd enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de website te verwijderen of te wijzigen.
5. Niets uit het voorgaande mag worden geïnterpreteerd of toegepast op een wijze die strijd oplevert met een bepaling uit licenties, zoals open-source licenties, of software van derden die onderdeel zijn van de door “Website remake” ontwikkelde website. Als deze licenties verplichtingen met zich meebrengen voor de door “Website remake” ontwikkelde website, gaan deze verplichtingen boven het in dit artikel bepaalde.

5. PRIJS EN BETALING
1. Verschillende uitgangspunten voor prijs en facturering:
– Regie (op urenbasis)
– Vaste aanneemsom of richtprijs. Dan is uitgangspunt dat 10% kan worden afgeweken van het bedrag dat genoemd is in de offerte.
– Abonnement
– Meerwerk

2. Vaste aanneemsom: “Website remake” factureert 35% van het bedrag van de offerte voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht. 65% na oplevering van de website.
3. Regie: “Website remake” factureert beheer- en andere werkzaamheden op basis van een uurtarief, (waaronder kosten van door haar ingeschakelde derden) en eventueel daarover verschuldigde belastingen. Deze posten worden per maand aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
4. Abonnement: “Website remake” factureert onderhoudsabonnementen, afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm, voorafgaande aan de periode waarop het abonnement betrekking heeft.
5. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 5 dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn heeft betaald, is “Website remake” gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd overige rechten van “Website remake”, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot de dag der algehele voldoening.
6. Als opdrachtgever niet (tijdig) voldoet aan zijn (betalings)verplichtingen is “Website remake” gerechtigd om onderdelen van de website buiten werking te stellen, de webhosting stil te leggen of het onderhoud uit te stellen.
7. Alle in redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die “Website remake” maakt als gevolg van de nietnakoming door de opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van € 65.
8. Prijsafspraken m.b.t. hosting en onderhoud kunnen tussentijds worden aangepast. “Website remake” zal opdrachtgever altijd schriftelijk op de hoogte stellen van deze voorgenomen prijsaanpassing. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat heeft hij de mogelijkheid tot het kosteloos ontbinden van het betreffende contract.
9. Bij onvoorziene kosten is “Website remake” gerechtigd deze kosten door te berekenen en door te belasten ten laste van opdrachtgever.

6. TUSSENTIJDS BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is opdrachtgever verplicht om alle kosten en schade aan de zijde van “Website remake” te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval de in verband met de overeenkomst en de (toekomstige) werkzaamheden gemaakte kosten, gedane investeringen en bezettingsverlies.
2. In geval van vooruitbetaling zal bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst geen terugbetaling plaatsvinden van reeds betaalde bedragen.
3. In geval van overmacht, waaronder ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, is “Website remake” gerechtigd haar prestaties op te schorten, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. “Website remake” is daarbij gerechtigd haar werkzaamheden over te dragen aan een door haar aangewezen vervangend professional. “Website remake” zal hierover melding doen aan opdrachtgever.
4. Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij.
5. De overeenkomst eindigt van rechtswege in geval van overlijden van een der partijen, tenzij anders overeengekomen.
6. Partijen hebben het recht tot ontbinding van de overeenkomst indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting die volgt uit de overeenkomst en deze partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
7. “Website remake” behoudt bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst aanspraak op betaling van de afgesproken prijs voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten werkzaamheden. Bij opzegging is de afgesproken prijs opeisbaar en zal worden gefactureerd. De betalingsverplichting van opdrachtgever van facturen van reeds verrichte werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

7. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. “Website remake” is slechts aansprakelijk indien opdrachtgever aantoont dat opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van “Website remake”.
2. De aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag gelijk aan één maal het aan “Website remake” verschuldigde bedrag door beide partijen overeengekomen in offerte.
3. Voorts geldt dat indien de opdracht is onderverdeeld in delen, de aansprakelijkheid van “Website remake” beperkt is tot het bedrag dat verschuldigd is voor dat deel waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. Indien voor de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft worden uitgevoerd tegen een uurtarief, is de aansprakelijkheid van “Website remake” beperkt tot vijf (5) maal het in de offerte vermelde uurtarief.
5. “Website remake” is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van “Website remake” voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.
6. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden onverkort in geval van aansprakelijkheid ten opzichte van meerdere opdrachtgevers. In dat geval betaalt “Website remake” aan alle opdrachtgevers tezamen niet meer dan de op grond van bovenstaand artikel geldende schadevergoeding.
7. Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op “Website remake” geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
8. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
9. “Website remake” zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. “Website remake” is niet aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden tenzij zij onder verantwoording van “Website remake” werken.

8. PRIVACY BEPALINGEN
1. Uw persoonsgegevens worden door “Website remake” slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van toepassing zijn.
2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. “Website remake” verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
3. Voor verdere privacy bepalingen verwijst “Website remake” naar de hiervoor opgestelde Privacyverklaring.
9. OVERIGE BEPALINGEN
Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
• Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien, worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waar “Website remake” zetelt.
• Indien “Website remake” op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt/en, ontstaat hierdoor geen recht voor opdrachtgever in toekomstige overeenkomsten. In volgende overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.

Leuvenheim, 16-3-20222